Download

خلاصه ی کتاب

دنیایی که در آن زندگی میکنید به شما وابسته است، به این حقیقت که شما به چه میزان از خود مراقبت میکنید. در این ارتباط اگر خواهان ایران و یا جهانی شادتر و زیباتر هسمتید، خود نمود زیبایی و شادی باشید؛ از این رو همواره به خاطر داشته باشید شما نسبت به سرنوشت خود مسنولید، قبل از اینکه نسبت به همر فرد دیگری موظف باشید؛ بنابراین قبل از کمک به دیگرانی که به یاری شما نیاز دارند، همواره در آغاز دستگیر خود باشید، چراکه این امر پایه و اساس ساختن جهانی بهتر است. در جهت آسان کردن بیشتر امور برای خود اقدام کنید و به یاد داشته باشید که باید از جس و ذهن خود در این راه مراقبت کنید. به یاد داشته باشید که شما یک انسانید، نقصها و کاستیهمای خود را صمیمانه در آغوش بگیرید. خواب مناسب داشته باشید، همواره ورزش کنید و عمل مراقبه را در اقدامات روزمرۀ خود قرار دهید. به یاد داشته باشید که باید بتوانید عقاید و نظرات خود را آزادانه ابراز کنید ، به یاد داشته باشید که باید در جهت پرورش روابط خود گام بردارید، به یاد داشته باشید که چه اموری برای شما در زندگی بسیار حائز اهمیت هستند. درنهایت به یاد داشته باشید ظرفیتهای حقیقی در اعماق روح شما نهفته است، آنجا که از حاشیه امن خود عبور می کنید، فراتر از ترسها و نگرانیهای شما پنهان شده است به گونه ای که انگار هنوز آنجا حضور دارد. من میدانم که آنجا حضور دارد، چراکه پیشتر آن را حس کرده ام و میدانم این قدرت در دیگران هم نهفته اسمت ، چراکه من معجزه کردن دیگران را نیز تجربه کمرده ام. درخششمی کمرنمگ از ظرفیتهای موازی در ما وجود دارد که تنها در زمانی که آن را می یابیم شروع به درخشش میکند. در این نور گوهر وجود خود را جمال دهید، افسوسهای خود را تبدیل به امید کنیم، رؤیاها ی خود را ارزشممند شمارید و آنها را تبدیل به اهداف زندگی خود کنید، روزهای زندگی را تسخیر کنید، مالک قطعی سرنوشت خود باشید و خود ترجمان جهمانی بخشنده تر و مهربانتر باشید

Reviews

Average Rating

0
Contact Us for Further Details
0 Ratings

Detailed Rating

5 Stars
0
4 Stars
0
3 Stars
0
2 Stars
0
1 Stars
0