دوره های مجازی

ثبت نام دوره های مجازی آموزش مثبت به زبان فارسی

500,000 تومان

ثبت نام دوره های مجازی آموزش مثبت به زبان انگلیسی

500,000 تومان

دوره های حضوری

ثبت نام دوره های حضوری آموزش مثبت به زبان فارسی

900,000 تومان

ثبت نام دوره های حضوری آموزش مثبت به زبان انگلیسی

900,000 تومان