سرفصل دروس

به جهان پروژه ها خوش آمدید

طرح درس دوره به این دوره خوش آمدید. ما خوشحال هستیم که شما در این دوره ملاقات می¬کنیم. در هفته اول، ما به این درک خواهیم رسید که یک پروژه در واقع چیست، چه چیزی نیست و چرا حائز اهمیت است. ما بررسی خواهیم کرد که پروژه¬ها چگونه تعریف می-شوند و سه هدف اصلی یک پروژه¬ چه چیزهای هستند. به یک مدل پروژه، جهت بررسی سازمان¬دهی پروژه و ذینفعان آن نگاهی خواهیم داشت و سپس این ذینفعان را توسط یک مقیاس قدرت/ سود تجزیه تحلیل خواهیم کرد. درنهایت، مراحل کلیدی چرخه زندگی یک پروژه را بررسی خواهیم کرد و بر ویژگی¬های مهم هر مرحله تاکید خواهیم داشت.

درس اول

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

درس دوم

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

درس سوم

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.
این جهان، یک جهان پر ریسک است و اتفاقات غیر منتظره ای در آن رخ می دهد.

در هفته سوم این دوره، ریسک ها و عدم قطعیت هایی که یک پروژه با آن ها مواجه است را بررسی می کنیم. درک خواهیم کرد که چه چیزهایی برای یک پروژه ریسک محسوب می شوند. ریسک های پروژه را شناسایی و ارزیابی خواهیم کرد و این ریسک¬ها را اولویت-بندی می¬کنیم تا بتوانیم توجه خود را بر ریسک¬هایی که بیش از سایرین بر پروژه تاثیر می¬گذارند، معطوف کنیم. ریسک¬های برنامه زمانی را با جزئیات بیشتر بررسی خواهیم کرد و از خود می¬پرسیم که "احتمال اتمام پایان به موقع پروژه چقدر است؟ چه عواملی ممکن است باعث تاخیر در پایان پروژه شوند؟ و بررسی خواهیم که کرد چگونه می¬توان بودجه زمانی یک پروژه را طوری تنظیم کرد تا پیشامدهای غیرمنتظره را نیز شامل شود. درنهایت، موقعیت¬هایی را در نظر خواهیم گرفت که ابهامات زیادی دارند و روش¬هایی را که در چنین موقعیت¬هایی سودمند هستند، مورد بررسی قرار خواهیم داد.

درس اول

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

درس دوم

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

درس سوم

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.
آماده، راه اندازی، حرکت: اجرای پروژه

در هفته آخر دوره، از مرحله برنامه¬ریزی به مرحله اجرا می¬رویم و فاز اجرایی پروژه را بررسی می¬کنیم. در مورد "روش ارزش کسب شده" برای نظارت بر پیشرفت و کنترل آن یاد می¬گیریم. افرادی را که پروژه را اجرا خواهند کرد، مد نظر قرار می¬دهیم و بررسی می¬کنیم که چگونه عادت¬های آن¬ها می¬تواند بر پیشرفت پروژه تاثیر بگذارد. در مورد برخی روش¬های جایگزین برای اجرای پروژه بحث خواهیم کرد، مانند Agile، Scrum و Kanba. در نهایت، مباحث دوره را بازبینی و خلاصه خواهیم کرد و سفرمان از تعریف پروژه تا اجرا و تکمیل آن را به پایان خواهیم رساند.

درس اول

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

درس دوم

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

درس سوم

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.
به اشتراک گذاری: