هدف از برگزاری دوره‌های تخصصی آموزش زبان انگلیسی، برگزاری دوره‌های خصوصی در جهت بهبود یکی از مهارت‌های اصلی زبان انگلیسی (خواندن، نوشتن، صحبت کردن و گوش دادن) و همچنین بهبود عملکرد مخاطب برای آزمون‌های زبان انگلیسی و یا بهبود یک نیاز خاص یادگیری زبان انگلیسی است.

ازاین‌روی این دوره ها از طریق ارتباط مخاطبین با کارشناسان نیک پندار و بررسی دقیق نیازهای آموزشی زبان آموزان برگزار می‌شود.

امید است این دوره‌ها منجر به بهبود مهارت‌های تخصصی زبان انگلیسی ‌زبان آموزان و پاسخگویی به نیاز مخاطبین به‌صورت اختصاصی شود.

با تشکر از توجه شما
تیم نیک پندار